eHSUPIR

Навчальні та наукові видання

Навчальні та наукові видання

Recent Submissions

 • Куйбіда, В. В.; Kuibida, V.; Коханець, П. П.; Kokhanets, P.; Лопатинська, В. В.; Lopatynska, L. (Майдаченко І. С., 2021)
  У посібнику розглянуто проблеми, які пов’язані з нейроцитоендокринологічними аспектами фізичної активності людини. Значну увагу приділено особливостям будови, функціонування, відновлення різних типів м’язових волокон, ...
 • Шапран, О. І.; Shapran, О.; Хомич, Г.; Khomych, H. (Домбровська Я. М., 2023)
  У навчально-методичному посібнику подано курс лекцій з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної педагогіки і психології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, систему практичних занять із базових тем, ...
 • Потапенко, О. І.; Potapenko, О. (Майдаченко І. С., 2022)
  Дана книга є продовженням серії робіт відомого вченого (серія «Бібліотека посвячених духовної еліти»), книги якого без відома та дозволу продають зарубіжні інтернетвидання. Унікальність роботи полягає в тому, що філолог ...
 • Калюжка, Н. С.; Kaliuzhka, N. (Гуляєва В. М., 2022)
  Навчально-методичний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Етика професійного і ділового спілкування», короткий лекційний курс, плани практичних занять, тестові завдання та завдання для самостійної роботи ...
 • Unknown author (Міленіум, 2021)
  Монографію присвячено питанню дитинства як соціально-культурного феномену, проблемам соціалізації особистості та статево-рольової соціалізації на етапі дошкільного дитинства. Також у монографії представлено сутність та ...
 • Кравченко, Т. П.; Kravchenko T, T. (Домбровська Я. М., 2021)
  У посібнику розкривається сутність, мета, завдання психології фізичного виховання як галузі психологічної науки. Розглядаються різноманітні аспекти професійної діяльності вчителя фізичної культури та особливості розвитку ...
 • Харченко, Л. М.; Kharchenko, L. (КСВ, 2021)
  У навчально-методичному посібнику подаються тематичний план, сітка годин і робоча програма з курсу «Соціальні комунікації» відповідно до програми для здобувачів освіти вищих навчальних закладів та вимог Міністерства освіти ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (Домбровська Я. М., 2022)
  У навчально-методичному посібнику подано матеріал, що спрямований на вивчення здобувачами вищої освіти питань, які стосуються створення, підтримання й контролю безпечних умов праці в галузі, та підвищення рівня їх ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (Домбровська Я. М., 2022)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни. Подано ...
 • Горденко, С. І.; Hordenko, S. (Домбровська Я. М., 2022)
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються питання організації і проведення цивільного захисту населення і працівників в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Наведено законодавче і ...
 • Висовень, О. І.; Vysoven, О. (2020)
  У монографії здійснено комплексний історичний аналіз становища громад Євангельських християн-баптистів радянської України в політичних, соціокультурних вимірах тоталітарної доби (40-80-і рр. ХХ ст.). Релігійний соціум, ...
 • Свириденко, О. М.; Svyrydenko, О. (Міленіум, 2019)
  Вперше здійснено системно-цілісне дослідження епістолярію українських письменників-романтиків у контексті теорії і практики романтизму в Україні. Доведено, що становлення української романтичної епістолярної традиції ...
 • Черниш, Н. В.; Chernysh., N. (Домбровська Я. М., 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються провідні питання методики викладання української та зарубіжної літератури у сучасній школі. Узагальнено досвід широкого кола науковців, методистів, вчителів-практиків. Він побудований ...
 • Бродюк, Ю. М.; Brodiuk, Y. (Домбровська Я. М., 2022)
  У навчально-методичному посібнику «Історія зарубіжної літератури (від античності до Просвітництва)» поєднано історико-літературний та методичний матеріал. Він містить завдання для самостійної роботи, завдання для здобувачів, ...
 • Пангелова, М.; Panhelova, М. (2020)
  Курс лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до літературознавства» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія. Мова і література» A course of lectures on the academic discipline ...
 • Юрженко, В. В.; Yurzhenko, V. (Домбровська Я. М., 2018)
  У підручнику міститься систематизований виклад відомостей, що розкривають особливості сучасного виробництва, про його сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Розкрито особливості технічних та технологічних ...
 • Половіна, А. О.; Гбур, З. В.; Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Кошова, С.П. (Друкарня “Рутаˮ, 2021)
  У навчальному посібнику проаналізовано основні аспекти кримінальної відповідальності працівників закладів охорони здоров’я, механізми державного регулювання кримінальної відповідальності фахівців охорони здоров’я, значення ...
 • Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Сімак, С. В.; Канан Аюб, К. М.; Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (Друкарня “Рутаˮ, 2021)
  У монографії проаналізовано моделі формування та розвитку антикорупційних органів державної влади: перша модель, де від- сутні спеціально створені антикорупційні органи державної влади, а функції з запобігання та протидії ...
 • Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Сурай, І. Г.; Аль-Атті, І. В.; Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (Друкарня “Рутаˮ, 2021)
  У навчальному посібнику проаналізовано основні аспекти розвитку реформ в Україні, виокремлені сучасні світові моделі розвитку системи пу- блічного управління, визначені пріоритети реформування української сис- теми публічного ...
 • Пархоменко-Куцевіл, О. І.; Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (Вид. дім «Персонал», 2019)
  У монографії на основі широкого кола джерел розкривається наукові підходи до формування понятійно-категоріального апарату системи анти- корупційних органів державної влади, визначаються причини виникнення та розповсюдження ...

View more